Apakah Jauhnya Jarak Tempuh Seorang Musafir Merupakan Syarat Menjamak Shalat Dalam Mazhab Syafi’i?

Seringkali saya melihat beberapa teman saya yang bermazhab Syafi’i ketika melakukan perjalanan mereka selalu menjamak shalat padahal jarak tempuhnya belum mencapai 2 marhalah atau 16 farsakh yang dikonversikan ke satuan kilometer sebagaimana yang dipaparakan oleh Syaikh Wahbah Zuhaili (w 1437 H) maka jaraknya sekitar 89 km atau detailnya 88,704 km.[1] Padahal dalam mazhab Syafi’I jika belum mencapai jarak 2 marhalah (89 km) sebagaimana jarak yang dibolehkannya mengqashar shalat maka tidak boleh dia menjamak shalat. Kalaupun ada pendapat yang membolehkannya namun itu adalah pendapat qaul qadim[2] dan pendapat yang benar adalah pendapat yang melarang untuk menjamak shalat jika belum mencapai jarak 2 marhalah. Untuk lebih jelasnya saya akan nukilkan pendapat-pendapat para imam dalam mazhab syafi’iyah.

  1. Pendapat pertama dari Imam asy-syairazi (w 476 H)

يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر الذي تقصر فيه الصلاة لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء وروى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في السفر وفي السفر الذي لا تقصر فيه صلاة قولان: أحدهما يجوز لأنه سفر يجوز فيه التنفل على الراحلة فجاز فيه الجمع كالسفر الطويل والثاني لا يجوز وهو الأصح لأنه إخراج عبادة عن وقتها فلم يجز في السفر القصير كالفطر في الصوم.

Boleh menjamak shalat zhuhur dan ashar dalam satu waktu begitupula dengan shalat magrib dan isya ketika sedang safar (berpergian) yang safar itu diberikan rukhsah mengqashar shalat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. (w 73 H) bahwasanya Rasulullah S.A.W jika sedang dalam perjalanan beliau S.A.W menjamak shalat magrib dan isya. Anas bin Malik (w 93 H) juga meriwayatkan bahwasanya Nabi S.A.W pernah menjamak shalat zhuhur dan ashar.

Terdapat 2 pendapat jika perjalan safarnya bukanlah perjalanan yang dibolehkannya mengqashar shalat. Pendapat yang pertama membolehkannya dikarenakan perjalanan safar tersebut dibolehkannya shalat sunah diatas tunggangan maka boleh juga menjamak shalat sebagaimana ketika menempuh perjalanan jauh (jaraknya 2 marhalah). Sedangakan pendapat kedua tidak membolehkannya dan inilah pendapat yang benar dikarenakan tidak dibolehkan mengeluarkan sebuah ibadah dari waktunya maka tidak boleh juga menjamak shalat dalam perjalanan yang jarakanya dekat (dibawah 2 marhalah) sebagaimana juga tidak bolehkan berbuka puasa disaat berpuasa (Ramadhan).[3]

  1. Pendapat dari Imam an-Nawawi (w 676 H)

ويجوز الجمع في السفر الّذي تقصر فيه الصلاة وفي القصير قولان مشهوران ذكر المصنّف دليلهما ( أصحهما ) باتفاق الأصحاب : لا يجوز , وهو نص الشافعي في كتبه الجديدة . والقديمة جوازه.

Dibolehkan menjamak shalat ketika dalam perjalanan jarak jauh sebagaimana jarak yang dibolehkan untuk mengqashar shalat. Sedangkan safar dalam jarak dekat terdapat 2 pendapat yang masyhur dalam mazhab syafi’i. Pengarang kitab (al-muhadzdzab) telah menyebutkan 2 dalil dari masing-masing pendapat. Pendapat yang paling benar adalah tidak dibolehkannya menjamak hal ini sesuai dengan kesepakatan para ulama mazhab Syafi’I dan pendapat ini juga merupakan nash dari Imam asy-Syafi’I di dalam kitab-kitabnya yang terbaru/qaul jadid sedangkan menurut kitab-kitabnya yang terdahulu/qaul qadimnya maka hal itu dibolehkan.[4]

  1. Pendapat dari Imam Taqiyuddin al-hushni al-Husaini (w 829 H)

يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت الأولى وجمع تأخير في وقت الثانية في السفر الطويل

Dibolehkan menjamak shalat zhuhur dan ashar, shalat magrib dan isya dengan jamak taqdim ataupun ta’khir ketika dalam safar thawil (istilah yang digunakan untuk perjalanan jauh yang jaraknya telah mencapai 2 marhalah).[5]

  1. Pendapat Syaikh Zakariya al-Anshari (w 926 H)

(يجوز الجمع في سفر القصر) للأخبار الآتية (لا) في السفر (القصير) فلا يجوز

Boleh menjamak shalat dalam perjalanan yang dibolehkannya mangqashar shalat sebagaimana yang ada dalam khabar-khabar yang akan dipaparkan nanti. Sedangkan menjamak shalat disaat jarak tempuh perjalannya dekat maka tidak dibolehkan.[6]

  1. Pendapat Syaikh Syatha ad-Dimyathi (w 1310 H)

ويجوز لمسافر سفرا طويلا جمع العصرين والمغربين…. أما عندنا فلا جمع في قصير

Seorang musafir yang perjalannya jaraknya jauh (2 marhalah/89 km) Boleh menjamak shalat zhuhur dan ashar atau menjamak shalat magrib dan isya…….. menurut kami tidak boleh menjamak shalat dalam perjalan yang jaraknya dekat.[7]

semua ulama yang saya nukilkan berpendapat sama tidak dibolehkan menjamak shalat jika belum mencapai jarak 2 marhalah atau sekitar 89 km. hanya qaul qadim saja dari pendapat imam Syafi’I yang memboleh menjamak shalat dibawah 2 marhalah namun apakah boleh mengamalkan qaul qadimnya Imam Syafi’I (w 204 H) yang berselisih dengan qaul jadidnya?

Menurut Dr. Nahrawi abdus salam (w 1415 H) dalam kitab disertasinya yang berjudul al-Imam asy-Syafi’I fi Mazhabaihi al-Qadim wa al-Jadid menyatakan bahwa setiap pendapat yang dikemukakan dalam versi mazhab atau qaul qadim yang kemudian mengalami perubahan pada versi mazhab qaul jadid maka tidak dapat dinisbatkan kepada mazhab Syafi’I dikarenakan Imam Syafi’I telah meninggalkannya. Kecuali jika telah diberitakan dengan jelas bahwa dalam satu masalah ia memakai kembali pendapatnya dalam versi mazhab qaul qadim.

Dengan demikian jelas sekiranya bahwa mengamalkan mazhab Syafi’I dalam versi mazhab qaul qadim tidak diperkenankan, ataupun berfatwa dengan menggunakannya ataupun menjadikannya sebagai sandaran dalam berfatwa. [8]

Imam an-Nawawi dalam Kitabnya al-Majmu’ menegaskan :

واعلم أن قولهم القديم ليس مذهبا للشافعي أو مرجوعا عنه أو لا فتوى عليه المراد به قديم نص في الجديد على خلافه أما قديم لم يخالفه في الجديد أو لم يتعرض لتلك المسألة في الجديد فهو مذهب الشافعي واعتقاده ويعمل به ويفتى عليه فإنه قاله ولم يرجع عنه

Ketahuilah bahwa pendapat-pendapat dalam qaul qadim Imam Syafi’i yang sudah direvisi tidak lagi dianggap sebagai mazhab syafi’i serta tidak bisa dinyatakan/diklaim sebagai mazhab Syafi’i lagi dan tidak boleh berfatwa dengannya. Sedangkan pendapat-pendapatnya dalam qaul qadim yang tidak direvisi olehnya maka tetap berlaku sebagai mazhabnya, diperkenankan untuk mengamalkannya dan berfatwa dengannya karena Imam asy-Syafi’i tidak merevisi pendapat-pendapatnya.[9]

ليس للمفتي ولا للعامل المنتسب إلى مذهب الشافعي رحمه الله في مسألة القولين أو الوجهين أن يعمل بما شاء منهما بغير نظر بل عليه في القولين العمل بآخرهما إن علمه وإلا فبالذي رجحه الشافعي

Tidak diperkenankan bagi seorang mufti ataupun pengikut mazhab Syafi’I rahimahullah memilih salah satu pendapat diantara 2 pendapat dalam satu masalah dengan sesuka hati dan tanpa meneliti terlebih dahulu. Ia harus mengikuti dan mengamalkan pendapat yang terakhir atau pendapat yang telah dirajihkan (diunggulakan) oleh Imam Syafi’I (w 204 H).[10]

jadi kita sebagai muqallid mazhab Syafi’I diharuskan mengikuti pendapat-pendapat beliau versi qaul jadid Karena pendapat-pendapat itulah yang sudah dirajihkan olehnya.

Wallahu A’lam Bishshawab.

[1]. Wahbah az-Zuhaili. Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu. Jilid 2 hal 1343. Cet. Ke 4 darul Fikr.

[2]. Qaul qadim adalah pendapat Imam Syafi’I sebelum beliau hijrah ke mesir, sedangkan istilah qaul jadid diartikan sebagai pendapat imam Syafi’I ketika hijrah ke mesir sampai beliau wafat. Untuk lebih jelasnya silahkan merujuk ke kitab al-Imamasy-Asyafi’I fi Mazhabaihi al-Qadim wa al-jadid karya DR. Nahrawi Abdus Salam hal 208.

[3]. Asy-Syirazi. Al-Muhadzdzab Fi Fiqhi al-Imam asy-Syafi’i. Jilid 1 hal 197. Cet. Darul Kutub al-Ilmiyah.

[4]. An-Nawawi. Al-Majmu’ Syarhu al-Muhadzdzab. Jilid 4 hal 371. Cet Darul Fikr.

[5]. Taqiyuddin al-Hushni. Kifayatu al-Akhyar Fi Halli Ghayati al-Ikhtishar. Jilid 1 hal 139. Cet Darul Khair Damasyqi tahun 1994.

[6]. Zakariya al-Anshari. Asna al-Mathalib fi Syarhi Raudh ath-Thalib. Jilid 1 hal 242. Cet Darul Kitab al-Islami.

[7]. Abu Bkar Syatha ad-Dimyathi. I’anatu at-Thalibin ‘Ala Halli Alfadzi Fathi al-Mu’in. Jilid 2 hal 114. Cet Darul Fikr 1997.

[8]. Ahmad Nahrawi. Al-Imam asy-Syafi’i Fi Mazhabaihi al-Qadim wa al-Jadid. Hal 604

[9]. An-Nawawi. Al-Majmu’ Syarhu al-Muhadzdzab. Jilid 1 hal 68.

[10]. Ibid

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s